Privātā vidusskola „Laisma”

2020./ 2021. māc.g.

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem”, Rīgā 2018.gada 21.novembrī.

Nodarbību saraksts pirmsskolas grupā 2-3 gadi

 

 

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

1.

Valodu mācību joma

 Dabaszinātņu joma

 

Matemātikas joma

Valodu mācību joma 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

2.

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā (Tehnoloģiju joma- mūzika)

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma (Tehnoloģiju joma - veidošana)

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā (Tehnoloģiju joma- vizuālā māksla, aplicēšana)

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma (Tehnoloģiju joma –mūzika)

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma (Tehnoloģiju joma - konstruēšana)

4.

Fiziskā izglītība un veselība

 

Fiziskā izglītība un veselība *Deju nodarbības

Fiziskā izglītība un veselība

Fiziskā izglītība un veselība *Deju nodarbības

Fiziskā izglītība un veselība

5.

Individuālās nodarbības

Individuālās nodarbības

Individuālās nodarbības

Individuālās nodarbības

Individuālās nodarbības

 

No pirmdienas līdz piektdienai grupu skolotājas organizē rotaļnodarbības, nedēļas laikā aptverot visas mācību jomas, brīvi tās savstarpēji integrējot, atbilstoši izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem mācību satura un dažādu prasmju apguvei 

*Papildinātā pirmsskolas izglītības programma