Izglītības programmas kods: 01011111                                                                                                                                                      Privātā vidusskola „Laisma”

2023./ 2024. māc.g.

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 716 Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem”, Rīgā 2018.gada 21.novembrī

Nodarbību saraksts pirmsskolas grupā 5-7 gadi

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

1.

2.

Sociālā un pilsoniskā joma

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā  joma (Mūzika)

Matemātikas joma

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma

Dabaszinātņu joma

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā  joma (Mūzika)

Valodu mācību joma

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma

Tehnoloģiju mācību joma

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma

3.

*Angļu valoda

*Vispārattīstoša vingrošana (Sportika LV)

*Angļu valoda

*Vispārattīstoša vingrošana (Sportika LV)

4.

Fiziskā izglītība un veselība

Fiziskā izglītība un veselība

*Deju nodarbības

Fiziskā izglītība un veselība

Fiziskā izglītība un veselība *Deju nodarbības

Fiziskā izglītība un veselība

5.

Individuālās nodarbības

Individuālās nodarbības

Individuālās nodarbības

Individuālās nodarbības

Individuālās nodarbības

No pirmdienas līdz piektdienai grupu skolotājs organizē rotaļnodarbības, iekļaujot matemātisko,valodas un lasīšanas prasmju apguvi. Nedēļas laikā tiek aptvertas visas mācību jomas, brīvi tās savstarpēji integrējot atbilstoši izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem mācību satura un dažādu prasmju apguvei 

*Papildinātā pirmsskolas izglītības programma  **Individuālās nodarbības bērniem, kuri neapmeklē angļu valodu vai  vispārattīstošo  vingrošanu