Mācību līdzekļi

Nepieciešamo mācību līdzekļu saraksts 2023./2024. mācību gadamMacibu_literaturas_saraksts_2023./2024

Ārpusklases lasīšans programma (latviešu plūsma) - Arpusklases_lasisanas_programma-.pdf

Ārpusklases lasīšanas programma (krievu plūsma)Spisok_literatury_dlja_chtenija_na_leto-1.pdfCien. vecāki!

Vēlamies Jums atgādināt, ka 2013. gada 7.augustā stājas spēkā grozījumi Izglītības likumā definējot valsts, pašvaldības un vecāku atbildības sadalījumu mācību līdzekļu finansēšanā.

Saskaņā ar izmaiņām Izglītības likumā ir precizēta mācību līdzekļu definīcija, nosakot, ka " mācību līdzekļi" ir izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē izmantojamā, tai skaitā elektroniskajā vidē izmantojamā:

a) mācību literatūra (mācību grāmatas, tām pielīdzinātās darba burtnīcas un citi izglītības satura apguvei paredzēti izdevumi, kuri tiek izmantoti mācību procesā valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās, valsts pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības standartos noteiktā izglītības satura apguvē),

b) metodiskie līdzekļi (metodiskie ieteikumi un citi pedagoga darba vajadzībām paredzēti mācību izdevumi),

c) papildu literatūra (uzziņu literatūra, kartogrāfiskie izdevumi, nošu izdevumi, daiļliteratūra, tai skaitā bērnu literatūra un citi izglītī bas programmu īstenošanai nepieciešamie periodiskie un neperiodiskie izdevumi),

d) uzskates līdzekļi (attēli, izdevumi, tekstuāli izdevumi, vizuāli materiāli, naturālie mācību objekti, maketi un modeļi, kuros ievietota vizuāla vai audio informācija),

e) didaktiskās spēles (mācību procesā izmantojamas spēles, kurās ietverti mācību satura apguves uzdevumi vai mācību sasniegumu pārbaudes elementi),

f) digitālie mācību līdzekļi un resursi (elektroniskie izdevumi un resursi, kuros iekļauts izglītības programmas īstenošanai nepieciešamais saturs),

g) izdales materiāli (vingrinājumi, shēmas, darba lapas, piemēri, paraugi un citi materiāli, kas paredzēti katram izglītojamajam, individualizējot mācību procesu),

h) mācību tehniskie līdzekļi (mācību procesā izmantojamās tehniskās ierīces un iekārtas, tai skaitā izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām paredzētās tehniskās ierīces un iekārtas),

i) mācību materiāli (vielas, izejvielas un priekšmeti, ko izmanto izglītības satura apguvei, veicot praktiskus uzdevumus),

j) iekārtas un aprīkojums (ierīces, rīki, instrumenti, priekšmeti un piederumi, tai skaitā sporta aprīkojums, ar kuru palīdzību nodrošina izglītības satura apguvi, garantējot drošī bas un higiēnas prasību ievērošanu),

k) individuālie mācību piederumi [izglītojamo personiskās lietošanas priekšmeti un materiāli, kuri tiek izmantoti kā mācību līdzekļi vai saistībā ar mācību iespēju nodrošināšanu: kancelejas piederumi, apģērbs un apavi, atsevišķu mācību priekšmetu (sports, mājturība un tehnoloģijas u.c.) obligātā satura apguvei nepiecieš amais specifiskais ap ģērbs, apavi un higiē nas piederumi, materi āli, kurus izmantojot mācību procesā skolēns rada priekšmetu vai produktu savām vajadzībām]" (Izglītī bas likuma 1.panta 12.4 punkts).

Tā pat ar likuma grozījumiem precizēts, kādi individuālie mācību piederumi jānodrošina skolēnu vecākiem. Tie ir izglītojamo personiskās lietošanas priekšmeti. Jāakcentē, ka "Izglītības iestādes padome, kas ir pirmsskolas, pamatizglītības, vidējās izglītības vai profesionālās ievirzes izglītības iestādes koleģiāla institūcija, ir tiesīga lemt par to, kādus šā likuma 1.panta 12.4 punkta "k" apakšpunktā minē tos individuālos mācību piederumus nodrošina izglītojamo vecāki (personas, kas realizē aizgādību)" (Izglītības likuma 31.pants, 1.punkts un 3.punkta 5.daļa).

Pamatojoties uz privātās vidusskolas ”Laisma” Skolas padomes sēdes protokolu Nr. 2,  2019. gada 19. jūnijs,  par individuālajiem mācību līdzekļiem noteikt:

·      kancelejas piederumus. Piemēram, klades, burtnīcas, nošu burtnīca, rakstāmpiederumi, pierakstu papīrs, krāsas, otas, u.c.

·      dienasgrāmata, mape darbu uzkrāšanai,

·       apģērbs un apavi,

·       atsevišķu mācību priekšmetu (sports, mājturība un tehnoloģijas u.c.) obligātā satura apguvei nepieciešamais specifiskais apģērbs, apavi un higiēnas piederumi,

·      materiāli, kurus izmantojot mācību procesā, skolēns rada priekšmetu vai produktu savām vajadzībām. Piemēram, izejmateriāli, ar ko mājturības stundā skolēns apgūst veidošanu (plastilīns u.c.) vai rokdarbus (dzija, diegi, adāmadatas u.c.),

·      iespēju robežās vecāki iegādājas mācību komplektus svešvalodā un darba burtnīcas.

Ja vecākam (aizbildnim) nav iespēju iegādāties individuālos mācību līdzekļus, lūdzam informēt skolas vadību.