MĀCĪBU PROGRAMMAS


Skola īsteno:

  •     piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāto sagatavošanu  pamatizglītības apguvei latviešu mācībvalodā. Kods - 00011111;
  •     mazākumtautību programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai pamatizglītības apguvei. Kods - 00011121;
  •     pamatizglītības programmu. Kods -21011111;
  •     mazākumtautību pamatizglītības programmu. Kods -21011121;
  •     Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu, 31011011;
  •     Vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību vispārizglītojošā virziena programmu, 31011021.
 Skolā izglītību iegūst klātienē - latviešu, krievu valodā, kā arī bilingvāli.Skolā īsteno interešu izglītības programmas pulciņu un fakultatīvo nodarbību laikā.


Mācību priekšmetu un stundu plāns:

Programma 21011111

 Izglītošanās jomas un mācību priekšmeti 1. kl.2. kl.  3. kl. 4. kl.5. kl.  6. kl. 7. kl.8. kl. 9. kl. 
 Valodas         
 Latviešu valoda 66 6
 Pirmā svešvaloda (angļu v.) 3
 Otrā svešvaloda (krievu v.)  
 Trešā svešvaloda (franču v.)     1
 Tehnoloģiju un zinātņu pamati         
 Matemātika 4 45 5
 Informātika     1  
 Dabaszinības 2   
 Bioloģija       2
 Fizika        2
 Ķīmija        2 2
 Ģeogrāfija      
 Cilvēks un sabiedrība         
 Latvijas vēsture      1
Pasaules vēsture      1
 Latvijas un pasaules vēsture         
 Sociālās zinības
 Ētika un/ vai kristīgā mācība 1 1      
 Mājturība un tehnoloģijas 1
 Sports
 Mākslas         
 Literatūra    2 2
 Mūzika
 Vizuālā māksla
Skolēna maksimālā mācību slodze  2223 24 26 28 30 32 34 34 

Mācību priekšmetu un stundu plāns

1. varianta 1. modelis

* - latviešu valodā
* - latviešu valodā vai latviešu valodā un mazākumtautības
* - 
mazākumtautības valodā

 Izglītošanās jomas un mācību priekšmeti 1. kl.2. kl.  3. kl. 4. kl.5. kl.  6. kl. 7. kl.8. kl. 9. kl. 
 Valodas         
 Latviešu valoda un literatūra 44 44
 Mazākumtautības valoda 53
 Svešvaloda (angļu valoda)*
 Svešvaloda (franču valoda)    
  
 Tehnoloģiju un zinātņu pamati         
 Matemātika 4 45 5
 Informātika     1  
 Dabaszinības 1   
 Bioloģija       222
 Fizika       22
 Ķīmija       22
 Ģeogrāfija      222
 Cilvēks un sabiedrība         
 Latvijas vēsture      1
Pasaules vēsture      11 
 Sociālās zinības1 
 Ētika / Kristīgā mācība 1 1      
 Mājturība un tehnoloģijas 11 
 Sports
 Mākslas         
 Literatūra    2 2
 Mūzika1 
 Vizuālā māksla1 
Skolēna maksimālā mācību slodze  2223 24 26 28 30 32 34 34


Izglītības programmas īstenošanas plāns

Programma 31011011

 OBLIGĀTIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI10. klase11. klase 12. klase Kopā
 Latviešu valoda 223
 Pirmā svešvaloda (angļu v.) 4514 
 Otrā svešvaloda (franču v.) 3
 Trešā svešvaloda (krievu v.) 22
 Matemātika 5616
 Informātika 3  
 Sports 2
 Fizika 22
 Ķīmija 226
 Bioloģija 22
 Latvijas un pasaules vēsture 226
 Literatūra2226
 Mūzika
1  2
 Ekonomika 3
 Ģeogrāfija222
 Kulturoloģija 222
SKOLĒNA MĀCĪBU SLODZE 3636 36108 


Izglītības programmas īstenošanas plāns

Programma 31011021

* - fizika, ķīmija: bilingvāli


 OBLIGĀTIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI10. klase11. klase 12. klase Kopā
 Latviešu valoda3339
 Mazākumtautību valoda un literatūra 4412
 Pirmā svešvaloda (angļu v.)
45514
 Matemātika 5515
 Informātika 3  
 Sports 2
 Fizika 22
 Ķīmija 226
 Bioloģija 22
 Latvijas un pasaules vēsture 237
 Literatūra2226
 Mūzika
1  1
 Ekonomika 3
 Ģeogrāfija222
 Otrā svešvaloda (franču) 2237
SKOLĒNA MĀCĪBU SLODZE 3636 36108 

+371 67364436 | laisma@apollo.lv
Kareivju iela 5, Rīga, LV-1013, Latvija

 .