MĀCĪBU PROGRAMMAS

Skola īsteno:

  •     piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāto sagatavošanu  pamatizglītības apguvei latviešu mācībvalodā. Kods - 00011111;
  •     mazākumtautību programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai pamatizglītības apguvei. Kods - 00011121;
  •     pamatizglītības programmu. Kods -21011111;
  •     mazākumtautību pamatizglītības programmu. Kods -21011121;
  •     Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu, 31011011;
  •     Vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību vispārizglītojošā virziena programmu, 31011021.
 Skolā izglītību iegūst klātienē - latviešu, krievu valodā, kā arī bilingvāli. Skolā īsteno interešu izglītības programmas pulciņu un fakultatīvo nodarbību laikā.

Mācību priekšmetu un stundu plāns 2022./2023. mācību gadam:

Programma 21011111, licence Nr. V-2441

 Izglītošanās jomas un mācību priekšmeti  1. kl. 2. kl.   3. kl.  4. kl. 5. kl.   6. kl.  7. kl. 8. kl.  9. kl. 
 Valodu mācību joma                  
 Latviešu valoda  6 6  6
 Pirmā svešvaloda (angļu valoda)  3
 Otrā svešvaloda (krievu valoda)      
 Sociālā un pilsoniskā mācību joma         
 Sociālās zinības 1 1    1 1 1
 Sociālās zinības un vēsture    2 2   
 Latvijas un pasaules vēsture       2 2 2
 Dabaszinātņu joma                  
 Dabaszinības  2      
 Bioloģija              2
 Fizika                2
 Ķīmija                2  2
 Ģeogrāfija            
Kultūras izpratne                  
 Vizuālā māksla 2  1  1
 Mūzika 1  1   1  1  1
 Literatūra          2  2  2  2  2
 Teātra māksla
 
 
   
 Matemātikas joma                  
 Matemātika 4
 Tehnoloģiju joma         
 Dizains un tehnoloģijas 1 1 2 1 1 1 1 1 1
 Datorika     1 2 2 1 
 Inženierzinības         1
 Veselība un fiziskās aktivitātes         
 Sports un veselība 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Skolēna maksimālā mācību slodze   22 23  24  26  28  30  32  34  34 

Mācību priekšmetu un stundu plāns 2022./2023. mācību gadam:

Programma 21011121, licence Nr. V-2490

* - latviešu valodā
* -  latviešu valodā vai latviešu valodā un mazākumtautības
* - 
mazākumtautības valodā

 Izglītošanās jomas un mācību priekšmeti  1. kl. 2. kl.   3. kl.  4. kl. 5. kl.   6. kl.  7. kl. 8. kl.  9. kl. 
 Valodu mācību joma                  
 Latviešu valoda un literatūra  4 4  4 4 4 
 Pirmā svešvaloda (angļu valoda)  1 3
 Otrā svešvaloda (franču valoda)

       1  1
 Mazākumtautības valoda un literatūra  5 5  5  4
 Dabaszinātņu joma                  
 Dabaszinības  2      
 Bioloģija              2 2 2
 Fizika               2 2
 Ķīmija               2 2
 Ģeogrāfija             2 2 2
 Matemātikas joma         
 Matemātika 4 4 4 5 5 5 5 5 5
 Sociālā un pilsoniskā mācību joma                  
 Sociālās zinības    
1 
 Sociālās zinības un vēsture       2
   
 Latvijas un pasaules vēsture

        2 
 Kultūras izpratne                  
 Teātra māksla      
     
 Mūzika 1 
 Vizuālā māksla
 Tehnoloģiju joma         
 Dizains un tehnoloģijas  1 1 1 1 1 1 1 1 1
 Datorika     1 1 1  
 Veselība un fiziskās aktivitātes         
 Sports un veselība   2 3 3 3 3 3 3 3 3
Skolēna maksimālā mācību slodze   22 23  24  26  28  30  32  34  34


Mācību priekšmetu un stundu plāns 2022./2023. mācību gadam:

Programma 31011011, licence Nr. V_4752

1. virziens- ar padziļinātu dabaszinātņu apguvi

Kursi

Apguves līmenis

10. klase

11. klase

12. klase

Latviešu valoda I

pamatkurss

3

3

Literatūra I

pamatkurss

3

3

Svešvaloda  I (angļu valoda) I (B2)

pamatkurss

4

4

Otrā svešvaloda B2

pamatkurss

2

2

2

Trešā svešvaloda B1

pamatkurss

2

2

2

Vēsture un sociālās zinātnes I

pamatkurss

2

2

Sociālās zinības un vēsture I

pamatkurss

2

2

Kultūra un māksla I*

pamatkurss

2

2

Matemātika I

pamatkurss

6

6

Fizika I

pamatkurss

2

2

Ķīmija I

pamatkurss

3

3

Bioloģija I

pamatkurss

2

2

Ģeogrāfija I

pamatkurss

1

1

Datorika

pamatkurss

1

1

Sports un veselība

pamatkurss

3

2

3

Svešvaloda (angļu valoda) I (C1)

padziļinātais

6

Matemātika II

padziļinātais

6

Ķīmija II

padziļinātais

6

Bioloģija II

padziļinātais

6

Projekta darbs

1

1

Publiskā uzstāšanās

Izvēles kurss

2

1 Kursu nosaukumos izmantota romiešu ciparu numerācija. I – pamatkursiem optimālajā apguves līmenī un II – padziļinātajiem kursiem, lai norādītu pēctecību. Pamatkursos, kuru nosaukumos nav romiešu ciparu numerācijas, nodrošina vispārīgā līmeņa sasniedzamos rezultātus.

2. Viens no trim pamatkursiem: "Kultūra un māksla I (vizuālā māksla)", "Kultūra un māksla I (mūzika)" vai "Kultūra un māksla I (teātra māksla)” ievērojot izglītojamo intereses

3. Sadarbība ar RSU vai LU (nodarbības reizi mēnesī)

4. Projekta darbs- izstrādā pētniecisko darbu vai veic sabiedrisko darbu. Iesniegums uzsākot 11. klasi.

5. Obligāti jāizvēlēlas 3 no padziļinātiem kursiem

6. Skolēns var izvēloties apgūstamos priekšmetus nepārsniedzot 36 stundu skaitu nedēļā.

2. virziens- uzņēmējdarbība

Kursi

Apguves līmenis

10. klase

11. klase

12. klase

Latviešu valoda I

pamatkurss

3

3

Literatūra I

pamatkurss

3

3

Svešvaloda (angļu valoda) I (B2)

pamatkurss

4

4

Otrā svešvaloda B2

pamatkurss

2

2

2

Vēsture un sociālās zinātnes I

pamatkurss

3

3

Sociālās zinības un vēsture

pamatkurss

2

2

Kultūra un māksla * I

pamatkurss

2

2

Matemātika I

pamatkurss

6

6

Fizika I

pamatkurss

2

2

Ķīmija I

pamatkurss

2

2

Bioloģija I

pamatkurss

2

2

Ģeogrāfija

pamatkurss

1

1

Datorika

pamatkurss

1

1

Sports un veselība

3

2

3

Latviešu valoda un literatūra II

padziļinātais

6

Svešvaloda (angļu valoda) II (C1)

padziļinātais

6

Matemātika II

padziļinātais

6

Vēsture un sociālās zinātnes II

padziļinātais

6

Sociālās zinātnes II

padziļinātais

4

Projekta darbs *****

1

2

Ekonomika

izvēles kurss

2

2

3

Uzņēmējdarības pamati

izvēles kurss

2

2

2

Publiskā uzstāšanās

Izvēles kurss

2

Skolēnu mācību uzņēmums

izvēles kurss

2

1 Kursu nosaukumos izmantota romiešu ciparu numerācija. I – pamatkursiem optimālajā apguves līmenī un II – padziļinātajiem kursiem, lai norādītu pēctecību. Pamatkursos, kuru nosaukumos nav romiešu ciparu numerācijas, nodrošina vispārīgā līmeņa sasniedzamos rezultātus.

2 Viens no trim pamatkursiem: "Kultūra un māksla I (vizuālā māksla)", "Kultūra un māksla I (mūzika)" vai "Kultūra un māksla I (teātra māksla)” ievērojot izglītojamo intereses.

3. Sadarbība ar Jauno juristu skolu vai RTU Uzņēmējdarbības un vadības fakultāti.

4. Projekta darbs- izstrādā pētniecisko darbu vai veic sabiedrisko darbu. Iesniegums uzsākot 11. klasi.

5. Obligāti jāizvēlēlas 3 no padziļinātiem kursiem

6. Skolēns var izvēlēties apgūstamos priekšmetus nepārsniedzot 36 stundu skaitu nedēļā.