MĀCĪBU PROGRAMMAS


Skola īsteno:

 •     piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāto sagatavošanu  pamatizglītības apguvei latviešu mācībvalodā. Kods - 00011111;
 •     mazākumtautību programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai pamatizglītības apguvei. Kods - 00011121;
 •     pamatizglītības programmu. Kods -21011111;
 •     mazākumtautību pamatizglītības programmu. Kods -21011121;
 •     Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu, 31011011;
 •     Vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību vispārizglītojošā virziena programmu, 31011021.
 Skolā izglītību iegūst klātienē - latviešu, krievu valodā, kā arī bilingvāli.Skolā īsteno interešu izglītības programmas pulciņu un fakultatīvo nodarbību laikā.


Mācību priekšmetu un stundu plāns:

Programma 21011111

 Izglītošanās jomas un mācību priekšmeti 1. kl.2. kl.  3. kl. 4. kl.5. kl.  6. kl. 7. kl.8. kl. 9. kl. 
 Valodas         
 Latviešu valoda 66 6
 Pirmā svešvaloda (angļu v.) 3
 Otrā svešvaloda (krievu v.)  
 Trešā svešvaloda (franču v.)     1
 Tehnoloģiju un zinātņu pamati         
 Matemātika 4 45 5
 Informātika     1  
 Dabaszinības 2   
 Bioloģija       2
 Fizika        2
 Ķīmija        2 2
 Ģeogrāfija      
 Cilvēks un sabiedrība         
 Latvijas vēsture      1
Pasaules vēsture      1
 Latvijas un pasaules vēsture         
 Sociālās zinības
 Ētika un/ vai kristīgā mācība 1 1      
 Mājturība un tehnoloģijas 1
 Sports
 Mākslas         
 Literatūra    2 2
 Mūzika
 Vizuālā māksla
Skolēna maksimālā mācību slodze  2223 24 26 28 30 32 34 34 

Mācību priekšmetu un stundu plāns

Programma 21011121

* - latviešu valodā
* - latviešu valodā vai latviešu valodā un mazākumtautības
* - 
mazākumtautības valodā

 Izglītošanās jomas un mācību priekšmeti 1. kl.2. kl.  3. kl. 4. kl.5. kl.  6. kl. 7. kl.8. kl. 9. kl. 
 Valodas         
 Latviešu valoda un literatūra 44 44
 Mazākumtautības valoda 53
 Svešvaloda (angļu valoda)*
 Svešvaloda (franču valoda)    
  
 Tehnoloģiju un zinātņu pamati         
 Matemātika 4 45 5
 Informātika     1  
 Dabaszinības 1   
 Bioloģija       222
 Fizika       22
 Ķīmija       22
 Ģeogrāfija      222
 Cilvēks un sabiedrība         
 Latvijas vēsture      1
Pasaules vēsture      11 
 Sociālās zinības
 Ētika / Kristīgā mācība 1 1      
 Mājturība un tehnoloģijas 11 
 Sports
 Mākslas         
 Literatūra    2 2
 Mūzika1 
 Vizuālā māksla
Skolēna maksimālā mācību slodze  2223 24 26 28 30 32 34 34


Izglītības programmas īstenošanas plāns

Programma 31011011

 OBLIGĀTIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI10. klase11. klase 12. klase Kopā
 Latviešu valoda 223
 Pirmā svešvaloda (angļu v.) 4514 
 Otrā svešvaloda (franču v.) 3
 Trešā svešvaloda (krievu v.) 22
 Matemātika 5616
 Informātika 3  
 Sports 2
 Fizika 22
 Ķīmija 226
 Bioloģija 22
 Latvijas un pasaules vēsture 226
 Literatūra2226
 Mūzika
1  2
 Ekonomika 3
 Ģeogrāfija222
 Kulturoloģija 222
SKOLĒNA MĀCĪBU SLODZE 3636 36108 


Izglītības programmas īstenošanas plāns

Programma 31011021

* - fizika, ķīmija: bilingvāli


 OBLIGĀTIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI10. klase11. klase 12. klase Kopā
 Latviešu valoda3339
 Mazākumtautību valoda un literatūra 4412
 Pirmā svešvaloda (angļu v.)
45514
 Matemātika 5515
 Informātika 3  
 Sports 2
 Fizika 22
 Ķīmija 226
 Bioloģija 22
 Latvijas un pasaules vēsture 237
 Literatūra2226
 Mūzika
1  1
 Ekonomika 3
 Ģeogrāfija222
 Otrā svešvaloda (franču) 2237
SKOLĒNA MĀCĪBU SLODZE 3636 36108 

 

 1. klase

 

Mācību priekšmets

Mācību grāmatas nosaukums

Dzimtā latviešu valoda

Z.Anspoka  “Latviešu valoda 1.klasei” (1., 2.daļa) Lielvārds, Darba lapas

Dzimtā krievu valoda

 

И.Фролова Ступеньки в мир языка. 1 класс
И.Фролова
Ступеньки в мир языка. 1 класс. Рабочая тетрадь I, II, III. „Mācību grāmata”. 2005

LAT 2

Z. Anspoka, Z.Dambe, I.Marševska. Latviešu valoda 1. klasei mazākumtautību skolā. Mācību grāmata. LVA

Matemātika

Latviešu valodā- I.Helmane, A.Dāvida, Matemātika 1.klasei 1 un 2 daļa un Darba lapas.

Krievu valodā- МЕНЦИС, КРАСТИНА, МЕНЦИС, ЦИНЕ, ОЛИНА "МАТЕМАТИКА 1 КЛАСС" grāmata un darba burtnīcas, Apgāds Zvaigzne ABC

Dabaszinības

R.Arājs, V.Drulle, A.Miesniece „Izzini Pasauli! Dabaszinības1.klasei” Mācību grāmata. Apgāds Zvaigzne ABC, 2005.

+Skolā kopēti materiāli

Mūzika

Nošu burtnīca

Sociālās zinības

G.Andersone. “Sociālās zinības 1.klasei.” (tikai darba burtnīca I un II daļa) Apgāds Zvaigzne ABC

Angļu valoda

Infomācija septembrī. Family&Friends 1 (2nd.edition)

Mājturība/ vizuālā māksla

Informācija septembrī

 

 

 

 

 

2. klase

 

Mācību priekšmets

Mācību grāmatas nosaukums

Dzimtā latviešu valoda

Z.Anspoka “Latviešu valoda 2.klasei”(1.,2.daļa), Lielvārds

Dzimtā krievu valoda

И. Фролова Ступеньки в мир языка. 2 класс
И. Фролова
Ступеньки в мир языка. 2класс. Рабочая тетрадь I, II, III. „Mācību grāmata”.

LAT 2

Z. Anspoka, A. Lanka, Ā. Ptičkina. Latviešu valoda 2. klasei mazākumtautību skolā. Mācību komplekts. LVA, darba burtnīca

Angļu valoda

Family & Friends 2 (2nd edition).

Matemātika

I. Milaša “Lai veicas! Matemātika 2. klasei” Mācību grāmata. Darba burtnīca. RaKa

Менцис, Крастиня, Менцис, Цине, Олиня «Математика 2 класс», учебник, рабочая тетрадь 1, 2 части, Apgāds Zvaigzne ABC

Dabaszinības

R.Arājs, V.Drulle, A.Miesniece „Izzini Pasauli! Dabaszinības 2.klasei” Mācību grāmata. Apgāds Zvaigzne ABC, 2006.

+Skolā kopēti materiāli

Sociālās zinības

 G. Andersone “ Sociālās zinības 2.klasei” (tikai darba burtnīca I un II daļa) Apgāds Zvaigzne ABC

Mūzika

Nošu burtnīca

Mājturība/ vizuālā māksla

Informācija septembrī

 

 

 

3. klase

 

 

Mācību priekšmets

Mācību grāmatas nosaukums

Dzimtā latviešu valoda

Zenta Anspoka Latviešu valoda 3. klasei. 1. un 2. daļa – mācību grāmata, Lielvārds 2014. gads

Zenta Anspoka Latviešu valoda 3. klasei. Darba lapas. Lielvārds, 2014. gads

Dzimtā krievu valoda

И. Фролова Ступеньки в мир языка. 3 класс. Часть I, II.„Mācību grāmata”.

LAT 2

Z. Anspoka, Z. Dambe, I. Marševska. Latviešu valoda 3. klasei mazākumtautību skolā. Mācību grāmata 1 un 2 daļa, un darba burtnīcas. LVA

Angļu valoda

Family&Friends 3 (2nd edition)

Matemātika

Irina Milaša. Lai veicas. 3. klase. Mācību grāmata, Raka, 2014. gads

Irina Milaša. Lai veicas. 3. klase. Darba burtnīca, Raka, 2014. gads

Менцис, Крастиня, Менцис, Цине, Олиня «Математика 3 класс», учебник, рабочая тетрадь 1, 2 части, Apgāds Zvaigzne ABC

Dabaszinības

R.Arājs, V.Drulle, A.Miesniece „Izzini Pasauli! Dabaszinības 3.klasei” Mācību grāmata. Apgāds Zvaigzne ABC, 2008.

R.Arājs, V.Drulle, A.Miesniece „Izzini Pasauli! Dabaszinības 3.klasei” Darba burtnīca. Apgāds Zvaigzne ABC, 2008.

+Skolā kopēti materiāli

Sociālās zinības

G. Andersone “Sociālās zinības 3.klasei” (tikai darba burtnīca I un II daļa) Apgāds Zvaigzne ABC

Krievu 2

E. Arhangeļska, L. Ignatjeva Просто по- русски. Наши первые диалоги. Krievu valoda. Mācību grāmata 6. klasei. - Rīga: Retorika A, 2008.

E. Arhangeļska, L. Ignatjeva  Просто по- русски. Krievu valoda. Darba burtnīca 6. Klasei, 1. un 2. daļa. Rīga: Retorika A, 2008. 

Mūzika

Nošu burtnīca

Mājturība/ vizuālā māksla

Informācija septembrī

 

 

 

4. klase

 

Mācību priekšmets

Mācību grāmatas nosaukums

Dzimtā latviešu valoda un literatūra

I. Irbe, I. Vilciņa, Ā. Zaiceva. “LAI VEICAS”, mācību grāmata 1. un 2.daļa. RaKa, 2015.gads.

Dzimtā krievu valoda

М.Гаврилина Русский язык. Практика. 4 класс. „Mācību grāmata”.

Д. Невская, Н. Шром «Лабиринт -1.Комната Минотавра». 4 класс. Учебник; «Лабиринт - 1.Комната Минотавра». 4 класс. Хрестоматия, Riga: Retorika A.

Literatūra

Невская Д., Шром Н.. «Лабиринт 1. Комната Минотавра.» Учебник. Хрестоматия. Retorika A.

Angļu valoda

Turpināsim ar esošajiem materiāliem. No oktobra - Fiona Baddall Insight Elementary Student’s book un Workbook

Matemātika

Irina Milaša. Ar gudru ziņu. 4.klasei, Matemātika. Mācību grāmata 1, 2. daļa, Raka, 2006. gads

Irina Milaša. Ar gudru ziņu. 4.klasei, Matemātika. Darba burtnīca 1., 2., daļa, Raka, 2016. gads

Dabaszinības

R.Arājs, V.Drulle, A.Miesniece „Izzini Pasauli! Dabaszinības 4.klasei” Mācību grāmata. Apgāds Zvaigzne ABC, 2005.

R.Arājs, V.Drulle, A.Miesniece „Izzini Pasauli! Dabaszinības 4.klasei” Darba burtnīca 1 un 2 daļa. Apgāds Zvaigzne ABC, 2006.

LAT 2

S. Neilande, J. Bernāne., L. Pamiljane, I. Marševska “Latviešu valoda mazākumtautību skolā 4. klase.” Mācību grāmata un darba burtnīca, LVA

Sociālās zinības

Ginta Avotiņa u. c. Sociālās zinības 4.klase un darba burtnīca. Izdevniecība RaKa

Krievu 2

E. Arhangeļska, L. Ignatjeva Просто по- русски. Наши первые диалоги. Krievu valoda. Mācību grāmata 6. klasei. - Rīga: Retorika A, 2008.

E. Arhangeļska, L. Ignatjeva Просто по- русски. Krievu valoda. Darba burtnīca 6. Klasei, 1. un 2. daļa. Rīga: Retorika A, 2008.

Mūzika

Nošu burtnīca

Mājturība/ vizuālā māksla

Informācija septembrī

 

5. klase

 

 

Mācību priekšmets

Mācību grāmatas nosaukums

Dzimtā latviešu valoda

V. Veckāgana. Latviešu valoda 5. klasei. Lielvārds, 2004

E. Birzgale, Z. Matesoviča. Latviešu valoda 5. klasei. Burtnīca. Lielvārds, 2004

Literatūra

A. Kalve, I. Stikāne, S. Tretjakova. Literatūra 5. klasei mācību grāmata.  Pētergailis, 2007

Dzimtā krievu valoda un literatūra

М.Гаврилина Русский язык. Практика. 5 класс. „Mācību grāmata”.

Д. Невская, Н. Шром «Лабиринт - 2. Нить Ариадны». 5 класс. Учебник; «Лабиринт - 2. Нить Ариадны». 5 класс. Хрестоматия. Riga: Retorika A.

Angļu valoda

Turpināsim ar esošajiem materiāliem Insight Elementary Student’s book un Workbook

Matemātika

I. France, G. Lāce. Matemātika 5.klasei. Lielvārds

Dabaszinības

D. Mežzīle, A. Nikolaenko, B. Šķēle, M. Kusina. IZZINI PASAULI. Dabaszinības 5. klasei. Apgāds Zvaigzne ABC, 2007

D. Mežzīle, A. Nikolaenko, B. Šķēle, M. Kusina. IZZINI PASAULI. Dabaszinības 5. klasei. Darba burtnīca. Apgāds Zvaigzne ABC, 2007

LAT 2

Z. Anspoka, I. Miņina. Latviešu valoda mazākumtautību skolā 5. klasei. Mācību grāmata. Darba burtnīca. Izdevniecība LVA

Sociālās zinības

Inta Māra Rubana  Sociālās zinības 5.klase un darba burtnīca. RaKa

Krievu 2

E. Arhangeļska, L. Ignatjeva  Просто по- русски. Наши первые диалоги.  Krievu valoda. Mācību grāmata 6. klasei. - Rīga: Retorika A, 2008.

E. Arhangeļska, L. Ignatjeva Просто по- русски. Krievu valoda. Darba burtnīca 6. klasei, 1. un 2. daļa. Rīga: Retorika A, 2008.

Franču valoda

Izdales materiāls

Mājturība/ vizuālā māksla

Informācija septembrī

6. klase

 

Mācību priekšmets

Mācību grāmatas nosaukums

Dzimtā latviešu valoda

V. Veckāgana. Latviešu valoda 6. klasei. Lielvārds, 2004

E. Birzgale, Z. Matesoviča. Latviešu valoda 6. klasei. Burtnīca. Lielvārds, 2004

Literatūra

A. Kalve, I. Stikāne, S. Tretjakova. Literatūra 6. klasei mācību grāmata.  Pētergailis, 2007

Dzimtā krievu valoda un literatūra

М.Гаврилина Русский язык. 6 класс. „Mācību grāmata”, Rīga.

Д. Невская, Н. Шром «Лабиринт - 3.Путь Тесея». 6 класс. Учебник; «Лабиринт - 3.Путь Тесея». 6 класс. Хрестоматия. Riga: Retorika A.

Angļu valoda

Turpināsim ar esošajiem materiāliem - Insight Elementary Student’s book un  Workbook. No oktobra – Insight Pre-Intermediat Student’s book un  Workbook.

Matemātika

I. France, G. Lāce. Matemātika 6.klasei. Lielvārds

Dabaszinības

Kreisberga I., Kusiņa M., Mežzīle D., Nikolaenko A. IZZINI PASAULI! Dabaszinības 6. klasei. Apgāds Zvaigzne ABC, 2007

Kreisberga I., Kusiņa M., Mežzīle D., Nikolaenko A. IZZINI PASAULI! Dabaszinības 6. klasei. Darba burtnīca. Apgāds Zvaigzne ABC, 2008

LAT 2

J. Bernāne, L. Pamiljane, V. Vaivade. Latviešu valoda mazākumtautību skolā 6. klasei. Mācību grāmata. Darba burtnīca. Izdevniecība LVA

Sociālās zinības

G. Andersone Sociālās zinības 6.klasei 1. un 2.daļa un darba burtnīca. Zvaigzne ABC

Krievu 2

E. Arhangeļska, L. Ignatjeva Просто по- русски. Наши первые диалоги.  Krievu valoda. Mācību grāmata7. klasei. - Rīga: Retorika A, 2011.

E. Arhangeļska, L. Ignatjeva Просто по- русски. Krievu valoda. Darba durtnīca 7. Klasei, 1. un 2. daļa. Rīga: Retorika A, 2012.

Latvijas un Pasaules vēsture

S. Goldmane, A. Kļaviņa, I. Misāne, L. Straube. Pasaules vēsture pamatskolai 1, 6. klase . Mācību grāmata. Zvaigzne ABC, 2012.

S. Goldmane, A. Kļaviņa, I. Misāne, L. Straube. Latvijas vēsture pamatskolai 1, 6. klase . Mācību grāmata. Zvaigzne ABC, 2012.

Franču valoda

Izdales materiāls

Informātika

Izdales materiāls

 

7. klase

 

Mācību priekšmets

Mācību grāmatas nosaukums

Dzimtā latviešu valoda

V. Veckāgana. Latviešu valoda 7. klasei. Lielvārds, 2004

E. Birzgale, Z. Matesoviča. Latviešu valoda 7. klasei. Burtnīca. Lielvārds, 2004

Literatūra

A. Kalve, I. Stikāne, S. Tretjakova. Literatūra 7. klasei mācību grāmata.  Pētergailis, 2007

Dzimtā krievu valoda un literatūra

М.Гаврилина Русский язык. Практика. 7 класс. „Mācību grāmata”.

Д. Невская, Н. Шром «Галактика ЛОГОС. В поисках жанра». 7 класс. Учебник. «Галактика ЛОГОС.  В поисках жанра» 7 класс. Хрестоматия.  Riga: Retorika A.

Angļu valoda

Turpināsim ar esošajiem materiāliem. Insight Elementary Student’s book un  Workbook

Matemātika

I. France, G. Lāce, E. Slokenbeka. Matemātika 7.klasei. Mācību grāmata. Lielvārds, 2016. (Cirkulis, transportieris, lineāls, uzstūris, zīmulis)

LAT 2

S. Neilande, J. Bernāne, L. Pamiljane, I. Marševska. Latviešu valoda mazākumtautību skolā 7. klasei. Mācību grāmata. Darba burtnīca. Izdevniecība LVA

Sociālās zinības

Gita Andersone, Ingūna Irbīte, Ausma Pastore, Daina Zelmene Sociālās zinības 7.klasei. Apgāds Zvaigzne ABC, 2008.gads

Krievu 2

E. Arhangeļska, L. Ignatjeva Просто по- русски. Наши первые диалоги. Krievu valoda. Mācību grāmata7. klasei. -  Rīga:  Retorika A, 2011.

E. Arhangeļska, L. Ignatjeva Просто по- русски. Krievu valoda. Darba burtnīca 7. Klasei, 1. un 2. daļa. Rīga: Retorika A, 2012.

Latvijas vēsture

S. Goldmane, A. Kļaviņa, I. Misāne, L. Straube. Latvijas vēsture pamatskolai 2, 7. klase . Mācību grāmata. Zvaigzne ABC, 2012.

Pasaules vēsture

S. Goldmane, A. Kļaviņa, I. Misāne, L. Straube. Pasaules vēsture pamatskolai 2, 7. klase . Mācību grāmata. Zvaigzne ABC, 2012.


Ģeogrāfija

Biseniece A. Kontinentu ģeogrāfija 7. klasei. Apgāds Zvaigzne ABC, 2007

Biseniece A. Kontinentu ģeogrāfija 7. klasei. Praktiskie darbi un uzdevumi, 1., 2. burtnīca, Apgāds Zvaigzne ABC, 2007

Bioloģija

A. Aizpute, Bioloģija 7.klasei, Zvaigzne ABC, 2008.gada

Franču valoda

Izdales materiāls

 

8. klase

 

Mācību priekšmets

Mācību grāmatas nosaukums

Dzimtā latviešu valoda

V. Veckāgana. Latviešu valoda 8. klasei. Lielvārds

E. Birzgale, Z. Matesoviča. Latviešu valoda 8. klasei. Burtnīca. Lielvārds

Literatūra

A. Kalve, I. Stikāne, S. Tretjakova. Literatūra 8. klasei mācību grāmata. Pētergailis

Dzimtā krievu valoda

 М.Гаврилина Русский язык. Практика. 8 класс. „Mācību grāmata”.

Д. Невская, Н. Шром «Галактика ЛОГОС. В поисках метода». 8 класс. Учебник. «Галактика ЛОГОС. В поисках метода». 8 класс. Хрестоматия. Riga: Retorika A.

Angļu valoda

Turpināsim ar esošajiem materiāliem. Insight Elementary Student’s book un  Workbook

Matemātika

I. France, G. Lāce. Matemātika 8. klasei. Lielvārds, 2017

 (Cirkulis, transportieris, lineāls, uzstūris, zīmulis)

Bioloģija

L. Sausiņa. Bioloģija. Zooloģija 8. klasei. Mācību grāmata. Zvaigzne ABC.

LAT 2

Iveta Marševska, Svetlana Neilande. Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 8.klase. Mācību grāmata. Darba burtnīca. Izdevniecība LVA

Sociālās zinības

Gita Andersone, Guntars Catlaks Sociālās zinības 8.klasei. Apgāds Zvaigzne ABC, 2009.gads

Krievu 2

E. Arhangeļska, L. Ignatjeva Просто по- русски. Наши первые диалоги. Krievu valoda. Mācību grāmata 8. klasei. - Rīga: Retorika A, 2012.

E. Arhangeļska, L. Ignatjeva Просто по- русски. Krievu valoda. Darba burtnīca 8. Klasei, 1. un 2. daļa. Rīga: Retorika A, 2012.

Latvijas vēsture

S. Goldmane, A. Kļaviņa, I. Misāne, L. Straube. Latvijas vēsture pamatskolai 3, 8. klase . Mācību grāmata. Zvaigzne ABC, 2014.

Pasaules vēsture

S. Goldmane, A. Kļaviņa, I. Misāne, L. Straube. Pasaules vēsture pamatskolai 3, 8. klase . Mācību grāmata. Zvaigzne ABC, 2016.

Ģeogrāfija

Iveta Druva-Druvaskalne, Inese Liepiņa, Natālija Buile. Āzijas un Eiropas ģeogrāfija 8. klasei. Apgāds Zvaigzne ABC

Gunta Šuste. Āzijas un Eiropas ģeogrāfija 8. klasei. Darba burtnīca. Apgāds Zvaigzne ABC, 2011

Fizika

I. Vilks. Fizika 8. klasei. Mācību grāmata. Apgāds Zvaigzne ABC, 2013.

Ķīmija

G. Rudzītis, F.Feldmanis Ķīmija pamatskolai. Apgāds Zvaigzne ABC, 2000

Franču valoda

Izdales materiāls

 


9. klase

 

Mācību priekšmets

Mācību grāmatas nosaukums

Dzimtā latviešu valoda

V. Veckāgana. Latviešu valoda 9. klasei. Lielvārds

E. Birzgale, Z. Matesoviča. Latviešu valoda 9. klasei. Burtnīca. Lielvārds

Literatūra

A. Kalve, I. Stikāne, S. Tretjakova. Literatūra 9. klasei mācību grāmata. Pētergailis

Dzimtā krievu valoda un literatūra

М. Гаврилина Русский язык. Практика. 9 класс. „Mācību grāmata”. Д. Невская, Н. Шром «Галактика ЛОГОС. В поисках стиля» 9 класс. Учебник. «Галактика ЛОГОС. В поисках стиля» 9 класс. Хрестоматия. Riga: Retorika A.

Angļu valoda

Turpināsim ar esošajām (Insight Intermidiate Student’s book un Workbook)

Matemātika

I. France, G. Lāce. Matemātika 9. klasei. Lielvārds, 2018

 (Cirkulis, transportieris, lineāls, uzstūris, zīmulis)

Bioloģija

Daiga Brante, Regīna Gribuste, Bioloģija 9. klasei, Mācību grāmata, Lielvārds

LAT 2

Iveta Marševska, Svetlana Neilande u.c. Latviešu valoda mazākumtautību skolā 9. klasei. Mācību grāmata. Darba burtnīca. Izdevniecība LVA

Sociālās zinības

Gita Andersone, Guntars Catlaks Sociālās zinības 9.klasei. Apgāds Zvaigzne ABC

Krievu 2

E. Arhangeļska, L. Ignatjeva Просто по- русски. Наши первые диалоги. Krievu valoda. Mācību grāmata9. klasei. - Rīga: Retorika A, 2015.

E. Arhangeļska, L. Ignatjeva Просто по- русски. Krievu valoda. Darba durtnīca 9. Klasei, 1. un 2. daļa.  Rīga: Retorika A, 2015. 

Latvijas vēsture

S. Goldmane, A. Kļaviņa, I. Misāne, L. Straube. Latvijas vēsture pamatskolai 4, 9. klase . Mācību grāmata. Zvaigzne ABC, 2015.

Pasaules vēsture

S. Goldmane, A. Kļaviņa, I. Misāne, L. Straube. Pasaules vēsture pamatskolai 4, 9. klase . Mācību grāmata. Zvaigzne ABC, 2016.

Ģeogrāfija

Gunta Šustere. Latvijas ģeogrāfija 9. klasei. Mācību grāmata un darba burtnīca. Apgāds Zvaigzne ABC

Fizika

I. Vilks. Fizika 9. klasei. Mācību grāmata. Apgāds Zvaigzne ABC, 2013.

Ķīmija

G. Rudzītis, F.Feldmanis Ķīmija pamatskolai. Apgāds Zvaigzne ABC, 2000

 

 

10. klase

 

Mācību priekšmets

Mācību grāmatas nosaukums

Dzimtā latviešu valoda

V. Veckāgana. Latviešu valoda 10. klasei. Lielvārds

Literatūra

L. Silova, A. Vēvars, I. Vīdiža. Literatūra 10.klasei.

Dzimtā krievu valoda un literatūra

И. Кудрявская, Н. Кожанова. Русский язык и литература для 10-го класса. Часть 1и 2. Apgāds Zvaigzne ABC

Angļu valoda

Jayne Wildman, Cathy Myers, Claire Thacker. INSIGHT Intermediate Student’s Book un Workbook.(zilā) Oxford

Matemātika

E. Slokenberga, I. France. Matemātika 10. klasei. Lielvārds (Cirkulis, transportieris, lineāls, uzstūris, zīmulis)

Bioloģija

Līga Sausiņa. Bioloģija vidusskolai 1. un 2. daļa. Apgāds Zvaigzne ABC

Krievu 2

J. Marčenko, Z. Saveļjeva Путь 1: Krievu valoda 10 klasei. Apgāds Zvaigzne ABC

J. Marčenko, Z. Saveļjeva Путь1: Darba burtnīca krievu valodā 10. klasei. Apgāds Zvaigzne ABC

Latvijas un pasaules vēsture

Klišāns V. Vēsture vidusskolai 1. daļa. Apgāds Zvaigzne ABC

Klišāns V. Vēsture vidusskolai. Praktikums. Apgāds Zvaigzne ABC

Ģeogrāfija

Z. Melbārde, M. Rozīte, L. Zelča. Pasaules ģeogrāfija vidusskolai 1. un 2. Mācību grāmata. Apgāds Zvaigzne ABC

Z. Tenisone, G. Šustere, N. Buile. Pasaules ģeogrāfija vidusskolai 1. un 2. Darba burtnīca. Apgāds Zvaigzne ABC, Karte - Jāņasēta

Fizika

Puķītis P. Fizika 10.klasei. Apgāds Zvaigzne ABC, 2010

Ķīmija

Ā.Kaksis, Ķīmija 10.klasei, Lielvārds

Franču valoda

Izdales materiāls

Kulturoloģija

Izdales materiāls

Informātika

Izdales materiāls

Mūzika

Izdales materiāls

 

 

11. klase

 

Mācību priekšmets

Mācību grāmatas nosaukums

Dzimtā latviešu valoda

V. Veckāgana. Latviešu valoda 11. klasei. Lielvārds

Literatūra

Romantisms un reālisms.- Rīga: LVA, 2007

Dzimtā krievu valoda un literatūra

И. Кудрявская, Н. Кожанова Русский язык и литература для 11-го класса. Часть 1и 2. Apgāds Zvaigzne ABC

Angļu valoda

Jayne Wildman, Cathy Myers, Claire Thacker. INSIGHT Intermediate Student’s Book un Workbook.(zilā) Oxford

Matemātika

E. Slokenberga, I. France. Matemātika 11. klasei. Lielvārds (Cirkulis, transportieris, lineāls, uzstūris, zīmulis)

Bioloģija

Līga Sausiņa. Bioloģija vidusskolai 3. daļa. Apgāds Zvaigzne ABC

 

Krievu 2

J. Marčenko, Z. Saveļjeva Путь 2: Krievu valoda 11 klasei. Apgāds Zvaigzne ABC

J. Marčenko, Z. Saveļjeva Путь2: Darba burtnīca krievu valodā 11. klasei. Apgāds Zvaigzne ABC

Latvijas un pasaules vēsture

Klišāns V. Vēsture vidusskolai 2.,3. daļa. Apgāds Zvaigzne ABC

Klišāns V. Vēsture vidusskolai. Praktikums. Apgāds Zvaigzne ABC

Ģeogrāfija

Z. Melbārde, M. Rozīte, L. Zelča. Pasaules ģeogrāfija vidusskolai 1.un 2. Mācību grāmata. Apgāds Zvaigzne ABC

Z. Tenisone, G. Šustere, N. Buile. Pasaules ģeogrāfija vidusskolai 1.un 2. Darba burtnīca. Apgāds Zvaigzne ABC, Atlants- Jāņasēta

Fizika

Puķītis P. Fizika 11.klasei Apgāds Zvaigzne ABC,2011

Ekonomika

J. Birzniece Biznesa ekonomikas pamati. Turība

Franču valoda

Izdales materiāls

Kulturoloģija

Izdales materiāls

Ķīmija

A.Kaksis Ķīmija 11.klasei. Lielvārds

 

 

 12. klase

 

Mācību priekšmets

Mācību grāmatas nosaukums

Dzimtā latviešu valoda

V. Veckāgana. Latviešu valoda 12. klasei. Lielvārds

Literatūra

I.Auziņa, D.Daltiņa, “Literatūra 12.klasei”, Lielvārds

Dzimtā krievu valoda un literatūra

А. Ведела, Н. Митрофанова, Е. Марченко

Русский язык и литература для 10-го класса. Часть 1и 2.  Apgāds Zvaigzne ABC

Angļu valoda

Clive Oxenden NEW ENGLISH FILE Advanced Student’s Book un Workbook. (zaļa un dzeltena) Oxford

Matemātika

E. Slokenberga, I. France. Matemātika 12. klasei. Lielvārds (Cirkulis, transportieris, lineāls, uzstūris, zīmulis)

Bioloģija

Līga Sausiņa. Bioloģija vidusskolai 4. daļa. Zvaigzne ABC

Krievu 2

J. Marčenko, Z. Saveļjeva Путь 3: Krievu valoda 12 klasei. Apgāds Zvaigzne ABC

J. Marčenko, Z. Saveļjeva Путь3: Darba burtnīca krievu valodā 12. klasei. Apgāds Zvaigzne ABC

Latvijas un pasaules vēsture

Klišāns V. Vēsture vidusskolai 3., 4. daļa. Apgāds Zvaigzne ABC

Klišāns V. Vēsture vidusskolai. Praktikums. Apgāds Zvaigzne ABC

Ģeogrāfija

Jankevics J., Melnbārde Z.Pasaules ģeogrāfija vidusskolai 1. Un 2.daļa mācību grāmata- Rīga: Zvaigzne ABC

N. Buile Uzdevumi un praktiskie darbi pasaules ģeogrāfijā vidusskolai.1. un 2.- Rīga: Zvaigzne ABC

Pasaules ģeogrāfijas atlants.- Rīga: Jāņa sēta

Fizika

Puķītis P. Fizika 12.klasei Apgāds Zvaigzne ABC, 2013

Ķīmija

A.Kaksis, Ķīmija 12.klasei, Lielvārds

Ekonomika


J. Birzniece Biznesa ekonomikas pamati. Turība

Franču valoda

Izdales materiāls

Kulturoloģija

Izdales materiāls

 Ārpusklases lasīšanas programma

 

Bērna un jaunieša patiesā dzīve vēl ir īsa, viņi nav daudz pieredzējuši, bet, pateicoties grāmatām, viņi iegūst lielāku pieredzi, sastop citas dzīves, dažādus laikus, dažādas valstis, dažādus cilvēkus. Grāmata sniedz brīnumainu piedzīvojumu, tā attīsta lasītprasmi un veicina lasītprieku.

 

Ieteicamo grāmatu saraksts uzsākot :

 

1. klasi

 

1. Zandare I. Ko teica Gaiļa kungs.- Rīga: Liels un mazs, 2008

2. Boēra- Benidira M. Brīnumakmens.- Rīga: Jāņa Rozes apg., 2007

3. Rungulis M. Pasaka par Tebras bebru.- Rīga: Pētergailis, 2008

4. Nemvaltss U. Mazo vīru stāsti.- Rīga: Astlandia, 2007

5. Kūlis Ē. Bišu brīnišķīgais bērnudārzs.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2008


Izlasīto grāmatu uzskaitei skolēni iekārto „Lasītāja dienasgrāmatu”, kurā:

 

 • norāda grāmatas autoru, nosaukumu,
 • uzzīmē/ raksturo grāmatas varoņus,
 • ieteicams papildināt lasītāja dienasgrāmatu ar paša veidotiem zīmējumiem vai kolāžām

2. klasi

 

1. Viens Aspazijas, J. Raiņa, L. Brieža, M. Čaklā, O. Vācieša, I. Zanderes, M. Cielēnas, V. Plūdoņa, J. Baltvilka vai kāda cita latviešu autora dzejas krājumus.

2. M. Stārastes, M. Kļavas, Ē. Kūļa, J. Baltvilka vai kāda cita latviešu autora grāmata.

3. Vismaz viena ārzemju rakstnieka grāmata.

4. Cittautu pasakas, teikas.

5. Viena grāmata, kas pašam ļoti patīk.

 

Izlasīto grāmatu uzskaitei skolēni iekārto „Lasītāja dienasgrāmatu”, kurā:

 

 • norāda grāmatas autoru, nosaukumu, izdevēju, lappušu skaitu,
 • veido notikumu gaitas plānu,
 • uzzīmē vai raksturo grāmatas varoņus,
 • izraksti to, kas tev likās interesants vai patika,
 • ieteicams papildināt lasītāja dienasgrāmatu ar paša veidotiem zīmējumiem vai kolāžām.

3. klasi

 

 1. M. Cielēnas vai J. Baltvilka dzeja bērniem.
 2. A. Lindgrēna „Grāmata par Pepiju Garzeķi”.
 3. Ē. Kūlis „Nikniķa jaunie un jocīgie stiķi”.
 4. T. Jānsone „Trollīša ziema”.
 5. O. Preislers „Herbe ar lielo cepuri”.
 6. K. Skalbe „Kaķīša dzirnavas”.
 7. A. A. Milns „Vinnijs Pūks un viņa draugi”.
 8. A. Čaks „Umurkumurs”.
 9. Viena grāmata pēc izvēles.

 

Izlasīto grāmatu uzskaitei skolēni iekārto „Lasītāja dienasgrāmatu”, kurā:

 

 • norāda grāmatas autoru, nosaukumu, izdevēju, lappušu skaitu,
 • veido notikumu gaitas plānu,
 • raksturo grāmatas varoņus,
 • izraksti to, kas tev likās interesants vai patika,
 • ieteicams papildināt lasītāja dienasgrāmatu ar paša veidotiem zīmējumiem vai kolāžām.

4. klasi

 

 1. Viens Aspazijas, J. Raiņa, L, Brieža, M. Čaklā, O. Vācieša, I. Zanderes, M. Cielēnas, V. Plūdoņa, J. Baltvilka vai kāda cita latviešu autora dzejas krājumus.
 2. Latviešu tautas pasakas, teikas.
 3. Cittautu pasakas, teikas.
 4. Vismaz viena ārzemju rakstnieka grāmata (piemēram, Eno Rauds „Naktstrallīši”, G. Holcs-Baumerts „Alfons Trīcvaidziņš”, Antuāns de Sent-Ekziperī „Mazais princis”, K. Greiems „Vējš vītolos”, R. Dāls „Matilde”, A. A. Milns „Vinnijs Pūks un viņa draugi”.
 5. M. Stārastes, K. Skalbes, M. Kļavas, Ē. Kūļa, J. Baltvilka vai kāda cita latviešu autora grāmata.
 6. Viena grāmata pēc izvēles.

 

Izlasīto grāmatu uzskaitei skolēni iekārto „Lasītāja dienasgrāmatu”, kurā:

 

 • norāda grāmatas autoru, nosaukumu, izdevēju, lappušu skaitu,
 • veido notikumu gaitas plānu,
 • raksturo grāmatas varoņus,
 • izraksti to, kas tev likās interesants vai patika,
 • ieteicams papildināt lasītāja dienasgrāmatu ar paša veidotiem zīmējumiem vai kolāžām.

5.klasi

 

 1. Viens I. Ziedoņa, Aspazijas, O. Vācieša, I. Zanderes, M. Cielēnas, V. Plūdoņa vai J. Baltvilka dzejas krājums.
 2. Viens latviešu tautas pasaku un teiku krājums.
 3. Latviešu autora literārā pasaka: I. Ziedonis „Krāsainās pasakas” vai K. Skalbe „Kaķīša dzirnaviņas”
 4. H. K. Andersens „Sniega ķēniņiene”.
 5. E. Blaitone „Piedzīvojumu pils”.
 6. A. Lindgrēna „Mēs – Sālsvārnas salas vasarnieki”.
 7. Ž. Vilsone „Miskastes bērns”.
 8. A. Brigadere „Sprīdītis”.
 9. Divas grāmatas krievu valodā.
 10. Divas grāmatas angļu valodā.

 

Izlasīto grāmatu uzskaitei skolēni iekārto „Lasītāja dienasgrāmatu”, kurā:

 

 • norāda grāmatas autoru, nosaukumu, izdevēju, lappušu skaitu,
 • veido notikumu gaitas plānu,
 • īsi komentē notikumu gaitu,
 • raksturo grāmatas varoņus, izrakstot raksturīgus citātus (izskats, raksturs, attieksme pret sevi un citiem),
 • komentē interesantākās, pārdomas rosinošas epizodes,
 • izraksta domu graudus,
 • ieteicams papildināt lasītāja dienasgrāmatu ar paša veidotiem zīmējumiem vai kolāžām.

6. klasi

 

 1. Viens I. Ziedoņa, P. Brūvera, Aspazijas, O. Vācieša, I. Zanderes, M. Cielēnas, V. Plūdoņa vai U. Ausekļa dzejas krājums.
 2. Tautasdziesmas.
 3. 10 vēsturiskās teikas.
 4. Spoku stāstu krājums.
 5. Fabulas.
 6. S. Kvaskova „Monika un dimantu Ciltstēvs”
 7. Ž. Verns „20000 ljē pa jūras dzelmi”.
 8. A. Nieburga „Stāsts par Tilli un suņu vīru”.
 9. S. Taunsenda „Adriana Moula (13 ¾ gadi) slepenā dienasgrāmata”.
 10. A. Brigadere „Gundega un karalis Brusubārda”.
 11. Kāda no šobrīd aktuālām grāmatām (atbilstoši savam vecumposmam), par ko stāstīs 6. klases ieskaitē.
 12. Divas grāmatas krievu valodā.
 13. Divas grāmatas angļu valodā.

 

Izlasīto grāmatu uzskaitei skolēni iekārto „Lasītāja dienasgrāmatu”, kurā:

 

 • norāda grāmatas autoru, nosaukumu, izdevēju, lappušu skaitu,
 • veido notikumu gaitas plānu,
 • īsi komentē notikumu gaitu,
 • raksturo grāmatas varoņus, izrakstot raksturīgus citātus (izskats, raksturs, attieksme pret sevi un citiem),
 • komentē interesantākās, pārdomas rosinošas epizodes,
 • izraksta domu graudus,
 • ieteicams papildināt lasītāja dienasgrāmatu ar paša veidotiem zīmējumiem vai kolāžām.

 7. klasi

 

1. Viens jaunākās dzejas krājums.

2. J. Klīdzējs „Cilvēka bērns”.

3. Viena K. Skalbes pasaka.

4. P. Van Lons „Šausmu autobuss”.

5. J. Zvirgzdiņš „Rīgas runča Maurīcija piedzīvojumi”.

6. M. Ende „Momo”.

7. M. Hofmane „Stravaganza. Masku pilsēta”.

8. M. Zālīte „Meža gulbji”.

 

Izlasīto grāmatu uzskaitei skolēni iekārto „Lasītāja dienasgrāmatu”, kurā:

 

 • norāda grāmatas autoru, nosaukumu, izdevēju, lappušu skaitu,
 • veido notikumu gaitas plānu,
 • īsi komentē notikumu gaitu,
 • raksturo grāmatas varoņus, izrakstot raksturīgus citātus (izskats, raksturs, attieksme pret sevi un citiem),
 • komentē interesantākās, pārdomas rosinošas epizodes,
 • izraksta domu graudus,
 • ieteicams papildināt lasītāja dienasgrāmatu ar paša veidotiem zīmējumiem vai kolāžām.

8. klasi

 

 1. Antuāns de Sent-Ekziperī „Mazais princis”.
 2. R. Blaumanis „Nāves ēnā” (filma).
 3. A. Kristi „Austurmu ekspresis”.
 4. Dz. Tilaks „Labo blēņu vasara”.
 5. Lū Ērlenns. „Naivi. Super”.
 6. J. Gordons „Apelsīnu meitene”.
 7. M. Bērdžess „Kaifs”.
 8. K. Funke „Zagļu pavēlnieks”.
 9. K. Ulberga-Rubīne „Es grāmatas nelasu”.
 10. N. Geimens „Skandināvu mitoloģija”.
 11. K. Klēra „Debesu uguns pilsēta: sestā”.
 12. M. Meijere „Kresa: Mēness hronikas III grāmata”.
 13. I. Vilks „Ceļvedis: Visums”.
 14. E. Favilli, F. Kavallo „Vakara pasaciņas meitenēm”.
 15. Divas grāmatas krievu valodā.

 

Izlasīto grāmatu uzskaitei skolēni iekārto „Lasītāja dienasgrāmatu”, kurā:

 

 • norāda grāmatas autoru, nosaukumu, izdevēju, lappušu skaitu,
 • veido notikumu gaitas plānu,
 • īsi komentē notikumu gaitu,
 • raksturo grāmatas varoņus, izrakstot raksturīgus citātus (izskats, raksturs, attieksme pret sevi un citiem),
 • komentē interesantākās, pārdomas rosinošas epizodes,
 • izraksta domu graudus,
 • ieteicams papildināt lasītāja dienasgrāmatu ar paša veidotiem zīmējumiem vai kolāžām.

9. klasi

 

 1. Dz. Tilaks „Labo blēņu vasara”.
 2. F. Kristiāne „Mēs Zoo stacijas bērni”.
 3. M. Hofmane „Stravaganza. Masku pilsēta”.
 4. I. Balode „Ledenes, ar kurām var sagriezt mēli”.
 5. S. Vensko „Vāvere”.
 6. M. Rungulis „Avenes”.
 7. N. Geimens „Skandināvu mitoloģija”.
 8. M. Meijere „Kresa: Mēness hronikas III grāmata”.
 9. K. Klēra „Debesu un uguns pilsēta: sestā”.
 10. I. Vilks „Ceļvedis: Visums”.
 11. E. Favilli, F. Kavallo „Vakara pasaciņas meitenēm”.

 

Izlasīto grāmatu uzskaitei skolēni iekārto „Lasītāja dienasgrāmatu”, kurā:

 

 • norāda grāmatas autoru, nosaukumu, izdevēju, lappušu skaitu,
 • veido notikumu gaitas plānu,
 • īsi komentē notikumu gaitu,
 • raksturo grāmatas varoņus, izrakstot raksturīgus citātus (izskats, raksturs, attieksme pret sevi un citiem),
 • komentē interesantākās, pārdomas rosinošas epizodes,
 • izraksta domu graudus,
 • ieteicams papildināt lasītāja dienasgrāmatu ar paša veidotiem zīmējumiem vai kolāžām.


Список литературы для чтения на лето 1 класс

4-5 произведений на выбор

1.     Русские и латышские народные сказки

2.     В. Г. Сутеев “Сказки и картинки"

3.     Д. Мамин-Сибиряк "Алёнушкины сказки"

4.     Н. Н. Носов - рассказы

5.     Э. Успенский "Крокодил Гена и его друзья"

6.     К. Ушинский "Рассказы о животных"

7.     В. Бианки – рассказы

8.     А. Усачёв "Умная собачка Соня"

9.     Л. Пантелеев "Буква "ты", "Фенька", "Как поросенок говорить научился"

10.  В. П. Катаев “Цветик-семицветик

11.  В. М. Гаршин “Лягушка-путешественница

12.  С. Г. Козлов "Удивительная бочка и другие сказки"

13.  Н. Н. Сладков "Лесные сказки"

14.  Г.-Х. Андерсен "Гадкий утёнок", "Дюймовочка", "Принцесса на горошине"

15.  Братья Гримм "Сладкая каша", "Золотой гусь"

16.  Р. Киплинг – сказки

17.  Ш. Перро – сказки "Кот в сапогах", "Золушка", "Красная Шапочка"

18.  Л. Муур. "Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду".

19.  Т. Янсон “Шляпа Волшебника”

20.  А. С.Пушкин “У Лукоморья”

21.  А. Н. Толстой "Золотой ключик"

22.  Б. Заходер - стихи

23.  К. И. Чуковский - стихи и сказки

24.  Ю. Мориц “Большой секрет для маленькой компании”

25.  Г. Б. Остер "Вредные советы", "Зарядка для хвоста", "Котенок по имени Гав"

26.  С. Михалков - стихи, сказки

27.  А. Барто - стихи

28.  С. Маршак - стихи

29.  Д. Хармс - стихи

30.  В. Маяковский "Что такое хорошо и что такое плохо?"

 

 

 

Izlasīto grāmatu uzskaitei skolēni iekārto „Lasītāja dienasgrāmatu”, kurā:

 • norāda grāmatas autoru, nosaukumu, izdevēju, lappušu skaitu,
 • veido notikumu gaitas plānu,
 • uzzīmē vai raksturo grāmatas varoņus,
 • izraksti to, kas tev likās interesants vai patika,
 • ieteicams papildināt lasītāja dienasgrāmatu ar paša veidotiem zīmējumiem vai kolāžām.

 

 

 

Список литературы для чтения на лето 2 класс

4-5 произведений на выбор

1.         Сказки разных народов

2.        А.С.Пушкин - сказки

3.         Б.С. Житков "Рассказы о животных"

4.        B. Драгунский  "Денискины рассказы"

5.         Л. Гераскина "В стране невыученных уроков"

6.        В.А.Осеева - рассказы

7.         Е.И.Чарушин - рассказы

8.        В.П.Астафьев "Копалуха", "Песнопевица", "Стрижонок Скрип"

9.        C. Прокофьева "Ученик волшебника"

10.    М. Пришвин "Кладовая солнца"

11.     Ю.И.Коваль "Полынные сказки"

12.    А. Милн. "Винни-Пух и все-все-все"

13.     А. Линдгрен "Малыш и Карлсон"

14.    Д. Харрис "Сказки дядюшки Римуса"

15.     Т.Александрова "Домовенок Кузька"

16.    Г.-Х. Андерсен "Дикие лебеди", "Снежная королева"

17.     В. Гауф "Карлик Нос", "Маленький Мук" 

18.    Ш. Перро "Спящая красавица", "Рике с хохолком"

19.    Братья Гримм "Король-Дроздовик"

20.    Е.Благинина - стихи

21.    В. Жуковский "Как мыши кота хоронили"

22.    И. Токмакова - стихи

23.    Н.Носов "Приключения Незнайки и его друзей"

24.    В.В. Медведев "Обыкновенный великан"

25.    П. Бажов “Серебряное копытце

26.    Н.М. Артюхова "Подружки"

27.     М.Горький "Воробьишко"

28.    Л.Квитко  - стихи

29.    Н.Матвеева - стихи

30.    В. Берестов - стихи

 

 

Izlasīto grāmatu uzskaitei skolēni iekārto „Lasītāja dienasgrāmatu”, kurā:

 

 • norāda grāmatas autoru, nosaukumu, izdevēju, lappušu skaitu,
 • veido notikumu gaitas plānu,
 • uzzīmē vai raksturo grāmatas varoņus,
 • izraksti to, kas tev likās interesants vai patika,
 • ieteicams papildināt lasītāja dienasgrāmatu ar paša veidotiem zīmējumiem vai kolāžām

 

 

Список литературы для чтения на лето 3 класс

5-6 произведений на выбор

 

1.         Русские народные былины про Илью Муромца, Алешу Поповича, Добрыню Никитича

2.        М.Зощенко - рассказы детям

3.         Э.Сэтон-Томпсон "Рассказы о животных"

4.        А.Балинт "Гном Гномыч и Изюмка"

5.         А.Некрасов "Приключения капитана Врунгеля"

6.        Э.Распе "Приключения барона Мюнхаузена"

7.         Н.Носов "Витя Малеев в школе и дома"

8.        С.Прокофьева "Астрель и хранитель леса", "Приключения желтого чемоданчика"

9.        В.Голявкин - рассказы

10.    Т.Янсон "Муми-тролль и другие"

11.     А.Чехов. "Белолобый"

12.    В.Ф.Одоевский "Городок в табакерке"

13.     Е. Шварц "Сказка  о  потерянном  времени"

14.    Я.Ларри. "Необыкновенные приключения Карика и Вали"

15.     Ю.Коваль. "Приключения Васи Куролесова"

16.    Е.Велтисов "Приключения Электроника"

17.     А.Погорельский "Черная курица или Подземные жители"

18.    Б. Житков "Морские истории"

19.    В. П. Крапивин "Белый щенок ищет хозяина", “Оруженосец Кашка”

20.    К.Булычёв "Девочка с Земли (Путешествие Алисы)"

21.    Оскар Уайльд "Звёздный мальчик"

22.    А. Куприн "Слон", "Белый пудель", "Барбос и Жулька"

23.    М.Твен "Приключения Тома Сойера"

24.    Д.Родари "Приключения Чиполлино"

25.    А.Линдгрен "Рони, дочь  разбойника", "Приключения Эмиля  из  Лениберги"

26.    В.Гауф “Холодное сердце”

27.     Р.Киплинг "Маугли"

28.    С.Лагерлеф “Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями”

29.    Л. Андреев "Кусака"

30.    Д. Свифт "Путешествия Гулливера"

31.     А. Сент-Экзюпери "Маленький принц"

32.    Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, С.А.Есенин, Н.А.Некрасов - стихи

 

 

Izlasīto grāmatu uzskaitei skolēni iekārto „Lasītāja dienasgrāmatu”, kurā:

 

 • norāda grāmatas autoru, nosaukumu, izdevēju, lappušu skaitu,
 • veido notikumu gaitas plānu,
 • uzzīmē vai raksturo grāmatas varoņus,
 • izraksti to, kas tev likās interesants vai patika,
 • ieteicams papildināt lasītāja dienasgrāmatu ar paša veidotiem zīmējumiem vai kolāžām.

Список литературы для чтения на лето 4 класс

5-6 произведений на выбор

1.         Н.А.Кун. "Мифы Древней Греции", "12 подвигов Геракла"

2.        Т.Крюкова "Потапов, к доске!", "Повторение пройденного", "Невыученные уроки", Ловушка для героя",  "Гений поневоле", "Призрак сети"

3.         С.Прокофьева "Тайна хрустального замка"

4.        К.Булычёв "Сто лет тому вперёд" и другие повести про Алису

5.         Т.Ломбина "Дневник Пети Васина и Васи Петина"

6.        Д.Даррел "Зоопарк в моем багаже"

7.         В.Медведев "Баранкин! Будь человеком!"

8.        Л.Кэрролл "Алиса в Стране Чудес"

9.        Н.Носов "Незнайка на Луне"

10.    А.П.Чехов "Мальчики", "Хирургия",  "Хамелеон" и другие рассказы.

11.     А.П.Гайдар "Тимур и его команда"

12.    Н.В. Гоголь " Заколдованное  место"

13.     П.Бажов "Медной  горы хозяйка", "Малахитовая шкатулка" и другие сказы

14.    А.Платонов "Солдат  и  царица",  "Волшебное кольцо"

15.     В.Губарев "Королевство  кривых зеркал"

16.    Д.Дефо "Робинзон Крузо"

17.     А.М.Волков “Волшебник изумрудного города”

18.    В.Железников "Чучело"

19.    П.Треверс "Мери Поппинс"

20.    И.С. Тургенев "Муму"

21.    Л.Кассиль "У классной доски"

22.    А.Н.Толстой "Детство Никиты"

23.    Ю.Раскин "Когда папа был маленьким"

24.    О.Григорьев "Говорящий ворон"

25.    Э.Т.А.Гофман "Щелкунчик и мышиный король"

26.    Д. Даррелл "Моя семья и другие звери"

27.     Д. Родари "Джельсомино в стране Лжецов", "Приключения голубой стрелы"

28.    М.Ю.Лермонтов "Ашик-Кериб"

29.    Н.А.Некрасов - поэмы

30.    Стихи Ю.Владимирова, А.Введенского, Саши Чёрного, В.Долиной, АС.Пушкина.

 

 

Izlasīto grāmatu uzskaitei skolēni iekārto „Lasītāja dienasgrāmatu”, kurā:

 

 • norāda grāmatas autoru, nosaukumu, izdevēju, lappušu skaitu,
 • veido notikumu gaitas plānu,
 • uzzīmē vai raksturo grāmatas varoņus,
 • izraksti to, kas tev likās interesants vai patika,
 • ieteicams papildināt lasītāja dienasgrāmatu ar paša veidotiem zīmējumiem vai kolāžām.

 

Cien. vecāki!

Vēlamies Jums atgādināt, ka 2013. gada 7.augustā stājas spēkā grozījumi Izglītības likumā definējot valsts, pašvaldības un vecāku atbildības sadalījumu mācību līdzekļu finansēšanā.

Saskaņā ar izmaiņām Izglītības likumā ir precizēta mācību līdzekļu definīcija, nosakot, ka "mācību līdzekļi" ir izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē izmantojamā, tai skaitā elektroniskajā vidē izmantojamā:

a) mācību literatūra (mācību grāmatas, tām pielīdzinātās darba burtnīcas un citi izglītības satura apguvei paredzēti izdevumi, kuri tiek izmantoti mācību procesā valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās, valsts pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības standartos noteiktā izglītības satura apguvē),

b) metodiskie līdzekļi (metodiskie ieteikumi un citi pedagoga darba vajadzībām paredzēti mācību izdevumi),

c) papildu literatūra (uzziņu literatūra, kartogrāfiskie izdevumi, nošu izdevumi, daiļliteratūra, tai skaitā bērnu literatūra un citi izglītības programmu īstenošanai nepieciešamie periodiskie un neperiodiskie izdevumi),

d) uzskates līdzekļi (attēli, izdevumi, tekstuāli izdevumi, vizuāli materiāli, naturālie mācību objekti, maketi un modeļi, kuros ievietota vizuāla vai audio informācija),

e) didaktiskās spēles (mācību procesā izmantojamas spēles, kurās ietverti mācību satura apguves uzdevumi vai mācību sasniegumu pārbaudes elementi),

f) digitālie mācību līdzekļi un resursi (elektroniskie izdevumi un resursi, kuros iekļauts izglītības programmas īstenošanai nepieciešamais saturs),

g) izdales materiāli (vingrinājumi, shēmas, darba lapas, piemēri, paraugi un citi materiāli, kas paredzēti katram izglītojamajam, individualizējot mācību procesu),

h) mācību tehniskie līdzekļi (mācību procesā izmantojamās tehniskās ierīces un iekārtas, tai skaitā izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām paredzētās tehniskās ierīces un iekārtas),

i) mācību materiāli (vielas, izejvielas un priekšmeti, ko izmanto izglītības satura apguvei, veicot praktiskus uzdevumus),

j) iekārtas un aprīkojums (ierīces, rīki, instrumenti, priekšmeti un piederumi, tai skaitā sporta aprīkojums, ar kuru palīdzību nodrošina izglītības satura apguvi, garantējot drošības un higiēnas prasību ievērošanu),

k) individuālie mācību piederumi [izglītojamo personiskās lietošanas priekšmeti un materiāli, kuri tiek izmantoti kā mācību līdzekļi vai saistībā ar mācību iespēju nodrošināšanu: kancelejas piederumi, apģērbs un apavi, atsevišķu mācību priekšmetu (sports, mājturība un tehnoloģijas u.c.) obligātā satura apguvei nepieciešamais specifiskais apģērbs, apavi un higiēnas piederumi, materiāli, kurus izmantojot mācību procesā skolēns rada priekšmetu vai produktu savām vajadzībām]" (Izglītības likuma 1.panta 12.4 punkts).

pat ar likuma grozījumiem precizēts, kādi individuālie mācību piederumi jānodrošina skolēnu vecākiem. Tie ir izglītojamo personiskās lietošanas priekšmeti. Jāakcentē, ka "Izglītības iestādes padome, kas ir pirmsskolas, pamatizglītības, vidējās izglītības vai profesionālās ievirzes izglītības iestādes koleģiāla institūcija, ir tiesīga lemt par to, kādus šā likuma 1.panta 12.4 punkta "k" apakšpunktā minētos individuālos mācību piederumus nodrošina izglītojamo vecāki (personas, kas realizē aizgādību)" (Izglītības likuma 31.pants, 1.punkts un 3.punkta 5.daļa).

Pamatojoties uz privātās vidusskolas ”Laisma” Skolas padomes sēdes protokolu Nr. 2, 2019. gada 19. jūnijs,  par individuālajiem mācību līdzekļiem noteikt:

·      kancelejas piederumus. Piemēram, klades, burtnīcas, nošu burtnīca, rakstāmpiederumi, pierakstu papīrs, krāsas, otas, u.c.

·      dienasgrāmata, mape darbu uzkrāšanai,

·       apģērbs un apavi,

·       atsevišķu mācību priekšmetu (sports, mājturība un tehnoloģijas u.c.) obligātā satura apguvei nepieciešamais specifiskais apģērbs, apavi un higiēnas piederumi,

·      materiāli, kurus izmantojot mācību procesā, skolēns rada priekšmetu vai produktu savām vajadzībām. Piemēram, izejmateriāli, ar ko mājturības stundā skolēns apgūst veidošanu (plastilīns u.c.) vai rokdarbus (dzija, diegi, adāmadatas u.c.),

·      iespēju robežās vecāki iegādājas mācību komplektus svešvalodā un darba burtnīcas.

 

Ja vecākam (aizbildnim) nav iespēju iegādāties individuālos mācību

līdzekļus, lūdzam informēt skolas vadību.

 

 

 

 

Ar cieņu skolas vadība

+371 67364436 | laisma@apollo.lv
Kareivju iela 5, Rīga, LV-1013, Latvija

 .