MĀCĪBU PROGRAMMAS

Skola īsteno:

  •     piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāto sagatavošanu  pamatizglītības apguvei latviešu mācībvalodā. Kods - 00011111;
  •     pamatizglītības programmu. Kods - 21011111;
  •     Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu, 31016011.
Skolā izglītību iegūst klātienē - latviešu, krievu valodā, kā arī bilingvāli. Skolā īsteno interešu izglītības programmas pulciņu un fakultatīvo nodarbību laikā.

Mācību priekšmetu un stundu plāns 2023./2024. mācību gadam:

Programma 21011111, licence Nr. V-2441

 Izglītošanās jomas un mācību priekšmeti  1. kl. 2. kl.   3. kl.  4. kl. 5. kl.   6. kl.  7. kl. 8. kl.  9. kl. 
 Valodu mācību joma                  
 Latviešu valoda  6 6  6
 Pirmā svešvaloda (angļu valoda)  4 4
 Otrā svešvaloda (franču valoda)      
 Sociālā un pilsoniskā mācību joma         
 Sociālās zinības 1 1    1 1 1
 Sociālās zinības un vēsture    2 2   
 Latvijas un pasaules vēsture       2 2 2
 Dabaszinātņu joma                  
 Dabaszinības  2      
 Bioloģija              2
 Fizika                2
 Ķīmija                2  2
 Ģeogrāfija            
Kultūras izpratne                  
 Vizuālā māksla 1  1  1  
 Mūzika 1  1   1  1  1  
 Literatūra          2  2  3  2  2
 Teātra māksla
 
 
     
 Matemātikas joma                  
 Matemātika 4
 Tehnoloģiju joma         
 Dizains un tehnoloģijas 1 1 2 1 1 1 1  
 Datorika    1 1 2 2 2 
 Inženierzinības         2
 Veselība un fiziskās aktivitātes         
 Sports un veselība 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Skolēna maksimālā mācību slodze   22 23  24  26  28  30  32  34  34 

Mācību priekšmetu un stundu plāns 2023./2024. mācību gadam:

Programma 31016011, licence Nr. V_4752

1. virziens - ar padziļinātu dabaszinātņu apguvi

 Kursi Apguves līmenis 10. klase 11. klase12. klase 
 Latviešu valoda I pamatkurss 3 3 2
 Literatūra I pamatkurss 3 3 2
 Svešvaloda I (angļu valoda) (B2) pamatkurss 4 4 
  Trešā svešvaloda B1 (franču valoda) pamatkurss 2 2 2
 Sociālās zinības un vēsture I pamatkurss 2 2 
 Matemātika I pamatkurss 6 6 
 Fizika I pamatkurss 2 2 
 Ķīmija I pamatkurss 3 3 
 Bioloģija I pamatkurss 2 2 
 Ģeogrāfija I pamatkurss 3  
 Datorika pamatkurss 2  
 Sports un veselība pamatkurss 3 2 3
 Svešvaloda (angļu valoda) II (C1) padziļinātais   6
 Matemātika II padziļinātais   8
 Ķīmija II padziļinātais   6
 Bioloģija II padziļinātais   6
 Ģeogrāfija II padziļinātais   6
* Projekta darbs   1 1
 Publiskā uzstāšanās izvēles kurss   2
 Trešā svešvaloda B1 izvēles kurss  3 3


2. virziens - ar padziļinātu uzņēmējdarbības apguvi

 Kursi Apguves līmenis 10. klase 11. klase12. klase 
 Latviešu valoda I pamatkurss 3 3 
 Literatūra I pamatkurss 3 3 
 Svešvaloda I (angļu valoda) (B2) pamatkurss 4 
Trešā svešvaloda B1 pamatkurss 2 2 2
 Sociālās zinības un vēsture pamatkurss 2 2 
 Matemātika I pamatkurss 6 6 
 Dabaszinības pamatkurss 4 5 
 Ģeogrāfija I pamatkurss 3  
 Datorika pamatkurss 2  
 Sports un veselība pamatkurss  3 2 3
 Latviešu valoda un literatūra Il padziļinātais   6
 Svešvaloda (angļu valoda) II (C1) padziļinātais   6
 Matemātika II padziļinātais   8
 Sociālās zinības II padziļinātais   6
 Ģeogrāfija II padziļinātais   6
* Projekta darbs    2
 Publiskā uzstāšanās Izvēles kurss   2
 Uzņēmējdarbības pamati Izvēles kurss 2 2 2

* 🔗 Projekta darba apraksts