UZŅEMŠANA

Skola piedāvā 3 dienu izmēģinājuma periodu.

Ja klase ir pilna, ģimenes, kuras vēlas, lai viņu bērni tiktu uzņemti, nonāk gaidītāju sarakstā.

1. Skolas maksa - no 01.06.2023. ir 600 euro  mēnesī par 10 mēnešiem gadā. Ja bērns ir pieteikts skolā, rēķins par iestāšanās maksu tiek nosūtīts 10 darbadienu laikā, augustā tiek izsūtīts rēķins par septembri. Lūdzu, maksājiet, ievērojot noteikto grafiku, balstoties uz izvēlētajiem samaksas noteikumiem.
2. Otrajam, trešajam bērnam mācībmaksas atlaide.
3. Lūdzu, ņemiet vērā: ja skolēns neapmeklē skolu slimības vai kādu citu iemeslu dēļ, atlaides netiek piemērotas.
4. Par bērniem, kas izstājas no skolas pirms mācību gada beigām, samaksas noteikumus skatīt līgumā.
5. Siltās pusdienas. Tiem bērniem, kuru vecāki izvēlas šo pakalpojumu, Daily nodrošina siltu pusdienu piegādi katru dienu. Pieteikšanās pusdienām notiek katru mēnesi. Ar ēdienkarti var iepazīties sadaļā Bērnudārzs: ēdināšana.
6. Pēc skolas nodarbības. Skola sadarbojas ar Tehniskās jaunrades namu Annas ielā. Piedāvājam aizvest Jūsu bērnu uz keramikas, zīmēšanas, tehniskās modelēšanas, papīra un tekstila nodarbībām. Jums jāuzraksta iesniegums un jāveic ikmēneša maksājumi.

2023./24. māc. g. cenrādis (skat. pielikumā)

Cenradis_2023__24.m.g..docx

KĀRTĪBA, KĀDĀ UZŅEM SKOLĒNUS

Vecāki, piesakot bērnu uzņemšanai 1. klasē, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

1. Iesniegumu, kurā norāda:

 • izglītojamā vārds, uzvārds un personas kods;
 • izglītojamā deklarētā dzīvesvieta;
 • izvēlētā izglītības programma;
 • ērtāko saziņas ar izglītības iestādi veidu, iekļaujot elektroniskā pasta adresi.

2. Bērna dzimšanas apliecības vai pases kopiju.
3. Bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u). Alerģiju uzskaitījums, astmas lapa (ja nepieciešams).
4. Izziņu par apgūtu programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai pamatizglītības apguvei.


Vecāki, piesakot bērnu pamatskolā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

1. Iesniegumu, kurā norāda:

 • izglītojamā vārds, uzvārds un personas kods;
 • izglītojamā deklarētā dzīvesvieta;
 • izvēlētā izglītības programma;
 • ērtāko saziņas ar izglītības iestādi veidu, iekļaujot elektroniskā pasta adresi.

2. Bērna dzimšanas apliecības vai pases kopiju.
3. Bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u). Alerģiju uzskaitījums, astmas lapa (ja nepieciešams).
4. Iegūto izglītību (ja tāda ir) apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus).

Pamats izglītojamā uzņemšanai vispārīgās pamatizglītības iestādē ir liecība. Ja izglītība ir iegūta citā valstī, - izglītības dokumentus, kas raksturo un apliecina attiecīgajā valstī izglītojamā apgūto mācību saturu un sasniegumu vērtējumu attiecīgajā izglītības pakāpē. Skolas direktors, pieņemot iesniegumu par izglītojamā uzņemšanu skolā, nodrošina izglītojamā vecākiem vai aizbildņiem un izglītojamam iespēju iepazīties ar šādiem dokumentiem:

 • reģistrācijas apliecību;
 • skolas nolikumu;
 • iekšējo kārtību;
 • licencētajām izglītības programmām;
 • izglītības akreditācijas lapām.

Vecāki vai izglītojamais, kas vecāks par 16 gadiem, piesakot izglītojamo vidusskolā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:


1. Iesniegumu, kurā norāda:

 • izglītojamā vārds, uzvārds un personas kods;
 • izglītojamā deklarētā dzīvesvieta;
 • izvēlētā izglītības programma;
 • ērtāko saziņas ar izglītības iestādi veidu, iekļaujot elektroniskā pasta adresi.

2. Izglītojamā pases kopiju.
3. Izglītojamā medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u).
4. Apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopiju, uzrādot oriģinālu.

Ja izglītība iegūta citā valstī - izglītības dokumenti, kas raksturo un apliecina attiecīgajā valstī izglītojamā apgūto mācību saturu un sasniegumu vērtējumu attiecīgajā izglītības pakāpē.


Izglītības iestādei ir tiesības izglītojamo uzņemt kā eksterni (persona, kas pašizglītības formā apgūst valsts vispārējās izglītības standartu prasībām atbilstošas zināšanas un prasmes un kārto pārbaudījumus gada vērtējuma iegūšanai kādā mācību priekšmetā vai atbilstošā izglītības dokumenta iegūšanai) vispārējās pamatizglītības (no 18 gadu vecuma) vai vispārējās vidējās izglītības ieguvei.